Xử lý đồ dùng của chính mình khi dọn nhà: “Cho dù tôi có dọn dẹp đi chăng nữa thì mọi người