Phân loại vật dụng trong cùng một lúc khi dọn dẹp: Quyết định giữ lại thứ gì dựa trên cơ sở nó có