Biến việc dọn dẹp trở thành sự kiện đặc biệt: Tôi bắt đầu khóa học của mình với những lời sau: Dọn